Consolidar els aprenentatges fonamentals de l’alumnat

Educació Primària és una etapa on l’alumnat adquireix habilitats i competències de la vida quotidiana. També consoliden hàbits, valors i coneixements fonamentals en el seu desenvolupament personal, emocional i intel·lectual.

Impulsem el treball cooperatiu entre l’alumnat a l’hora d’elaborar un projecte comú, destacant les virtuts de cada alumne/a i organitzant-los segons aquestes. Fomentem així el treball en equip.

Cada alumne/a té les seves pròpies capacitats, és per això que atenem els diferents ritmes d’aprenentatge i donem atenció individualitzada en petit grup tant a dins com fora de l’aula. Fem desdoblaments i codocència a diferents àrees per ajudar a l’alumnat a assolir un nivell competencial. A més, incorporem al nostre programa el projecte d’educació emocional per afavorir les estratègies de l’alumnat a assolir els reptes diaris que la vida posa al seu davant.

Creixement personal

Ajudem a l’alumnat a identificar i desenvolupar les seves emocions, claus per afrontar els reptes d’avui dia i l’empatia envers els altres.

Autonomia

Potenciem l'autonomia a partir de rutines de treball, estudi i hàbits.

Atenció individualitzada

Suport en tots els moments i situacions del dia a dia a l'escola.

Expressió oral i escrita

Fomentem l’hàbit de la lectura comprensiva, amb l’objectiu de fomentar l’interès per conèixer i per formar-se durant tota la vida.

Llengües estrangeres

L’escola aposta plenament per aquesta llengua i els alumnes en cursen 1h diària i la fan servir com a llengua d’aprenentatge a les Science de 3r, 4t, 5è i 6è.

Noves tecnologies

Potenciem l’ús de l’ordinador per desenvolupar plenament les habilitats de cerca, raonament i deducció de l’alumnat.

Robòtica

Donem continuïtat als aprenentatges iniciats a Infantil, i ens iniciem amb LEGO Wedo i Scratch, fomentant la lògica i el raonament.

Matemàtiques

Ens acostem a l’univers de les matemàtiques a través de la vida quotidiana, d’una manera lúdica i divertida.

T'agradaria conèixer la nostra escola?

Contacta'ns